O Junáku – českém skautu

Junák – český skaut je s 57 tisíci členkami a členy největší výchovnou organizací pro děti a mládež v České republice. Zároveň je členem světových organizací, které sdružují na 50 miliónů skautek a skautů ve 216 zemích a teritoriích světa.

Český skauting vznikl v roce 1911, byl třikrát zakázán totalitními režimy, jeho oddíly však nikdy nepřestaly zcela pracovat (v ilegalitě či pod záštitou jiných organizací) a vždy se znovu obnovil.

Posláním Junáka – českého skauta je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu, profesorem Antonínem Benjamínem Svojsíkem.

Skautské hnutí je otevřené všem dětem a mladým lidem, kteří chtějí zažívat dobrodružství a zároveň se neustále rozvíjet. V oddíle dítě najde kamarády, dostatek přirozeného pohybu a pobytu v přírodě, naučí se samostatnosti, ale i práci v týmu. Zvykne si přijímat zodpovědnost za sebe i druhé, získá praktické dovednosti, které se budou v životě hodit. Zažije mnohá nezapomenutelná dobrodružství – mezi dětmi různého věku, které se vzájemně učí a předávají si své znalosti a zkušenosti.

Skautky a skauti se dělí do čtyř věkových kategorií tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k dětem a mladým lidem různého věku:

Jednotlivé oddíly se od sebe liší. V některých program probíhá společně pro chlapce a děvčata, jinde fungují dívčí a chlapecké oddíly samostatně, i tak ovšem v blízké spolupráci.

Základní principy skautingu jsou vyjádřeny ve skautském slibu, zákonu a heslu.

Skautský slib:

„Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven/a pomáhat vlasti i bližním.“

Slibující skaut/ka může ukončim slib dodatkem: „K tomu mi dopomáhej Bůh.“

Skautský zákon:

1)  Skaut je pravdomluvný.
2)  Skaut je věrný a oddaný.
3)  Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
4)  Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
5)  Skaut je zdvořilý.
6)  Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
7)  Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
8)  Skaut je veselé mysli.
9)  Skaut je hospodárný.
10)  Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.

sledujte skautská dobrodružství:

Více informací o skautingu naleznete na webu
www.skaut.cz 

Aktuální skautské dění zachytíte na
facebook.com/skaut

Skautská dobrodružství z první ruky zažijete na
instagram.com/skautcz